מודעות אסיפה בורסאית בעיתון

פרסום תביעת חוב בעיתון

פרסום מודעה בדבר אסיפה כללית לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999, עוסק בהיבטים השונים של זימון אסיפה כללית ובזכויות בעלי המניות באסיפה כללית. פרסום מודעה בעיתון על אסיפה כללית, בהתאם לחוק החברות במהלך האסיפה הכללית תתקבלנה החלטות בנושאים שנקבעו מראש בסדר היום ועל פי רוב האסיפה תתקיים לפחות פעם בשנה לשם אישור הדו"ח השנתי. צריכים לפרסם מודעת […]